Ledning

Satsa på ledarskapet!
Ett tydligt fokus på att stärka ledarskapet på alla nivåer i företaget ger absolut avkastning. Ledarskapet ska visa vägen, inte stå i vägen! Att satsa på ledarskapet är en de viktigaste framgångsfaktorerna för ett företag. Men det gäller att fortsätta träna ledaragerandet hela tiden. Inom idrotten slutar du inte träna bara för att du  vunnit en gång. De fortsätter och träna och vässar sig hela tiden. Så är det med ledarskapet också.

UGL

Utveckling av Grupp och Ledare

boy-428394_1920

Utveckling av grupp och ledare (UGL) har använts under mer än 20 år som en grundläggande ledarskapskurs inom Försvarsmakten. Den har på senare år även blivit en uppskattad och spridd utbildning utanför totalförsvaret. Det övergripande målet för kursen är att deltagarna skall kunna bli effektivare som ledare, utbildare och gruppmedlemmar. UGL är en utbildning inom företeelserna hur en grupp utvecklas och mognar över tiden, vad som händer i gruppen under denna utvecklingens gång och vad som främjar respektive hämmar en positiv utveckling. Detta benämns här som gruppdynamik.

Kursen handlar också om ledarskapets problematik och möjligheter relaterat till gruppens mognadsutveckling. Vilken ledarstil som både främjar uppgiftens lösande och gruppens utveckling. Den pedagogiska ansatsen under UGL kallas upplevelsebaserat lärande och bygger på Kolbs teorier om inlärning. Utgångspunkten för den pedagogiska ansatsen kan beskrivas med orden;

”Den enskilda människan själv är den enda som kan vara aktiv på ett sådant sätt att det sker en inlärning – allt en utbildare kan göra är att skapa lämpliga yttre förutsättningar för inlärning, samt att stimulera den enskildes aktiviteter” (Frediksson-Gestrelius).

Detta kan ske genom att få erfarenhet av situationer som speglar gruppdynamik och att förstå sin egen roll i dessa, det vill säga

 • få erfarenhet av en upplevelsebaserad inlärningsmodell
 • öka insikten om den egna personligheten
 • kunna se och hantera konflikter
 • kunna kommunicera direkt och klart
 • kunna ta och ge effektiv feedback
 • kunna urskilja olika faser i en grupps utveckling
 • förstå att det finns behov av olika ledarstilar
 • uppnå ökat självförtroende och självinsikt Kursen ligger i linje med bl.a. följande värderingar:
 • Människan är organisationens viktigaste tillgång.
 • Kontakterna och samarbetet mellan människor i organisationen skall präglas av öppenhet, förtroende och gemenskap. Attityder och beteenden som kan uppfattas som tecken på bristande respekt för andras människovärde får inte godtas.
 • Gruppens sammanhållning och dess samlade resurser av alla slag är avgörande för om och hur uppgifterna kommer att lösas. Kunskap om och förståelse för samspelet mellan människor är därför en förutsättning för ett gott ledarskap.
 • Ledarskap är chefens förmåga att skapa de betingelser, som gör att medarbetarnas personlighet, kunskaper, intressen, initiativkraft och vilja till samarbete tillvaratas för att förelagda uppgifter ska lösas på bästa sätt.

Till detta kan läggas en outtalad men tydlig värdering som innebär att varje människa i sig är unik och utvecklingsbar. Utvecklingsbarhet ses därvid som ett alternativ till en mera statisk syn på människor. Det unika framträder i att människan inte är utbytbar utan personlig. UGL innefattar därför möjligheter att tydliggöra utveckling och unikum, en möjlighet att få vara den man är.

UL

Utvecklande ledarskap – ett sätt att leda!

captain-550659

I takt med samhällets och organisationers/företags förändringar finns ett behov av att ledarskapet utvecklas för att möta dagens behov. Konceptet ”Utvecklande Ledarskap” är framtaget av Försvarshögskolan och bygger på svensk och internationell forskning som är genomförd i både civil och militär kontext. Resultaten visar bl.a. på en högre effektivitet i de organisationer där ledarna använder sig av Utvecklande Ledarskap.

Utbildningens övergripande målsättning är att deltagarna skall få verktyg att utforska och utveckla sitt ledarskap för att kunna öka effektiviteten i sin arbetsgrupp.

Under utbildningen arbetar vi med tre huvudområden:

 • En teoretisk modell över ledarskap
 • Ett bedömningsformulär för personlig feedback
 • En metod för personlig ledarutveckling

Utbildningen är upplagd så här:

 1. Innan utbildningen erhåller deltagarna 4-10 bedömningsformulär som fylls i online. Man fyller i ett själv och bedömarna fördelas på underställda, sidoordnade och överordnade medarbetare. Detta är en s.k. 360 graders bedömning. Formulären skickas sedan till Försvarshögskolan för bearbetning.
 2. Grundutbildningen genomförs under två dagars internat (alt dagkurs) på en kursgård. Vi går igenom den teoretiska modellen och kopplar den till sammanställningen av den personliga feedbacken. Utbildningen mynnar ut i att deltagarna gör en personlig utvecklingsplan för det egna ledarskapet.
 3. Efter grundutbildningen arbetar deltagarna enskilt, i den egna organisationen, med sin ledarskapsutveckling kopplat till den utvecklingsplan man gjorde under grundutbildningen.
 4. Uppföljningsdag ca 8-10 veckor efter grundutbildningen. Erfarenheten säger att entusiasmen efter en utbildning tenderar att avta. För att stödja den fortsatta ledarutvecklingen genomförs en uppföljningsdag. Här återkopplar vi bl.a. till den personliga utvecklingsplanen och ser vid behov över denna.

Utbildningen är lämplig att genomföra både med chefer från samma organisation, ledningsgrupper och som enskild deltagare i s.k. främlingsgrupp.

Läs gärna mer på Försvarshögskolans infosida om Utvecklande Ledarskap.

Mebook

Vem vill inte ha briljanta ledare?

mebook500

Mebook är vårt digitala stöd för ledarutveckling.

Mebook stöttar med möjligheten att göra egna 360, löpande uppföljningar och uppgifter att jobba med mellan utbildnings- eller coaching-tillfällen. Mebook är ett effektiva stödsystem för ledarutveckling. Digital. Och över tid. Mebook gör personliga beteendeförändringar, hos exempelvis en ledare, uppföljningsbara. Och ser till att fokus ligger kvar på de frågor som han/hon ser som viktiga att utveckla.

Lätt att följa sin utveckling

Det blir inte skillnad förrän man gör skillnad. Med skräddarsydda visuella uppföljningar av utlovade förändringar blir det tydlig för varje person att de själva bär ett stort ansvar för att genomföra de förändringar de bestämt sig för. Ständig påminnelse om utvecklingen. Med hjälp av Mebooks uppföljningar och uppgifter får individen ett löpande stöd i sin utveckling – under många månader.

Skräddarsy 360 Special

Du kan också skräddarsy en ”360- gradare”helt utifrån varje organisations önskningar och förväntningar. Med det som underlag blir självskattningar och feedback, direkt in i Mebook, ett enastående verktyg för effektiv utvecklingscoaching – helt i linje med organisationens behov.

Win – win – win

Det finns en rad fördelar med att jobba med digitala uppföljningar i Mebook:
• Det ökar förändringstakten.
• Individen får en rad verktyg att användai vardagen.
• Det gör det lätt att följa och coacha.
• Det ökar tydligheten kring vilka förändringar somfungerar-ochvardet kan behövas stöd.
• Det går inte att ”smita”.
• Detärlättattanvända.
• Flera individer kan sättas samman i grupper, vid exempelvis i ett ledarskapsprogram. Då kan de få gemensamma uppgifter – men ändå följas upp individuellt.